Photo frame

Silver
1900’s

Argenti e metalli Portafoto Argenti e metalli Portafoto Argenti e metalli Portafoto