1.”Leda with the swan” – Enrico Mazzolani

White glazed majolica.
Author: Enrico Mazzolani
Milan, 1926-1932
Dimensions: 52cm